”మానవుడిగా నీకు బాధ తెలుస్తోందంటే సృష్టి నీ కిచ్చింది కాదు.
సృష్టి నీవు కావాలనుకున్నది పొందే స్వేచ్ఛ నీకిచ్చింది.”   - సద్గురు

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good