అతిసారచికిత్స

శ్తో : నాగరాతివిషా ముస్తా భూనింబామృతవత్సకై:

    సర్వజ్వరహర: క్వాధస్సర్వాతీసారనాశన:.

తాత్పర్యం : శొంఠి, అతివస, తుంగగడ్డలు, నేలవేము, తిప్పతీగ, కొడిశవిత్తులు, వీటిని సమభాగములుగా దంచి కషాయము బెట్టి పుచ్చుకొనిన సమస్త అతిసారములు, జ్వరము, ఇవి నశించు. (ఇది నాగరాదికషాయము.)

పేజీలు :319

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good