ఇద్దరు వీరులు - రామ్‌ ప్రసాద్‌ బిస్మిల్‌, అష్ఫాఖుల్లా ఖాన్‌ 90 సం.ల క్రితం... దేశం కోసం చిరునవ్వుతో ప్రాణాలు అర్పించారు. ఒకరు గీతనీ, మరొకరు ఖురాన్‌నీ పఠిస్తూ... ధీరులుగా ఉరికంబానికి నడిచారు. హిందూ ముస్లిం ఐక్యతని స్థాపించండి. ఇదే మా ఆఖరి కోరిక. మా స్మృతి చిహ్నం కూడా ఇదే కాగలదు' అని అంతిమ సందేశమిచ్చారు...

అష్ఫాఖ్‌-బిస్మిల్‌ల చివరి ఆకాంక్షని మనం నెరవేర్చలేమా?

మన ముందు వుంచిన సవాల్‌ని అందుకోలేమా?

హిందూ-ముస్లిం ఐక్యతని బలపరచలేమా?

పేజీలు : 298

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good