ఈ పుస్తకంలో అశోకుని జననం - బాల్యం, ఉజ్జయినిలో పాలనా, తక్షశిలలో శాంతి పరి రక్షణ,  పట్టాభిషేక మహోత్సవం, కాలింగ యుద్ధం కరిగిన హృదయం!, ఉపగుప్తుని బోధ - ఉపశమనం, శాసనాల్లో - ధర్మసుత్రాలు, బౌద క్షేత్ర యాత్రలు - ౩ వ బౌద మహాసభ,  ముఖ్యమైన బౌద తెర్డ యాత్రలు, మూడవ బౌద సంగితి, ధర్మ ప్రచారం - విశ్వశాంతి, ప్రజాహిత పాలనా, అశోకుని ప్రజా సంక్షేమ చర్యలు గురింఛి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good