సంఘంలో జరుగుతున్న నేరాలకు అరికట్టడం అనే పేరిట వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేయటం, నేర పరిశోధనలో ఒక భాగంగా మారింది. ఈ అరెస్టు చేసే సందర్భాలు, చేయవలసి వస్తే పాటించవలసిన నియమాలు అదే విధంగా అరెస్టు చేసిన వ్యక్తికి ఉన్న హక్కులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే విషయాలను ఈ ప్రచురణ ద్వారా రచయిత సామాన్య ప్రజలకు అందేలా చేశారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good