ఈ పుస్తకంలో వర్తకుడు, భూతం, మొదటి వ్రుధుని కదా, రెండవ వ్రుధుని కదా, అల్లా ఉద్దిన్ - అద్భూత దీపం, సింద్బాద్ యొక్క ఏడూ సముద్ర యనలు, ఒక స్త్రీ, అయిదుగురు ప్రియులు, ఆలీబాబా - నలభై దొంగలు, కలలోనే ధనికుడైన వ్యక్తీ, నిద్రించే వ్యక్తీ, నిద్ర మేల్కొన్న వ్యక్తీ, మూడు వందల మంది ధైర్యవంతులు, చాల వరుసలు గల ఇరం నగరం, అంత అందమే (ఎక్కడ చుసిన అందమే)

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good