ఈ పుస్తకంలో జాలరి తెలివి, జిత్తులమారి జారిన, జాఫర్ అలీ, రాజ సింద్బాద్ - అతని పెంపుడు పక్షి, అబుపాష - పొట్టేలు, ఎత్తుకు పై ఎత్తు గురించి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good