ఈ పుస్తకంలో దేవగాంధారి, దేసాళం, ఆహిరి, ఆరభి రాగం, ఆనందభైరవి, కన్నడ గౌళ, కాంభోజి, కురంజి,కేదారగౌళ, గుజ్జరి, గుండ్రక్రియ, గౌళ, తోడి, ధన్యాసి, దేసాక్షి, దేవగాంధారి, నడరమక్రియ, నారాయణి, నాట, నిలంబరి, పంతువరాళి, పాడి, మొదలగునవి ఉన్నవి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good