మన మహర్షులు ఆనాటి కాలంలో అనేక రహస్యాలను, తమతమ అనుభవ సారాన్ని అద్భుతాల్ని కొన్ని ప్రత్యెక రీతుల్లో నిక్షిప్తంచేసి మనకి అందించారు. వాటిలో సంఖ్యసస్త్రం అద్భుతాల్ని కొన్ని ప్రత్యెక రితిల్లో నిక్షిప్త్రం చేసి మనకి అందించారు వాటిలో సంఖ్యసస్త్రం కూడా ఒకటి. అంకెల్లో అనంత రహస్యాలు దగిఉన్నయన్న నగ్న సత్యాన్ని మనకి అందుబాటులో ఉంచారు.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good