ఈ పుస్తకంలో లెక్కలంటే భయం ఎందుకు?, అంకెలతో ఆట-పాట, సరదా సంఖ్యలు, చిన్న సంఖ్యలు- పెద్ద సంఖ్యలు, సంఖ్యలు - స్ధానాలు - విలువలు, వివిధ సంఖ్యామానాలు, క్యుని ఫాం సంఖ్యలు గురించి ఉన్నవి,

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good