చారిత్రాత్మకంగా ప్రాధాన్యత వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో దుర్గాలు, కట్టడాలు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు ప్రాకృతిక ప్రదేశాలు ఎన్నో వున్నాయి. శాతవాహనులు, తూర్పు చాళుక్యులు, రెడ్డి రాజులూ, విజయనగర సంరజ్యదిషులు, గణపతులు, నిజం సవాబులు జనరంజకంగా పాలిస్తూ అపూర్వమైన కట్టడాలను, దేవాలయాలను నిర్మించారు. మరికొన్ని మహర్షులు, సాక్షాత్తు దేవతలే నిర్మించినట్టు స్ధల పురాణాలు చెబుతున్నాము.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good