'విదేశీ పెట్టుబడి మౌలికంగా దేశ వ్యతిరేక మైనదిగా వుంటుంది.  జాతీయ పెట్టుబడిని అణచివేసి, దాని స్థానంలో తిష్టవేసుకు కుర్చుంటుంది.  వెనుకబడిన దేశాల జాతీయ పెట్టుబడిని ముంచెత్తి అణచి వేయటానికే విదేశీ పెట్టుబడి వస్తుందనీ, తనే యజమాని అవుతుందనీ అన్ని దేశాల చరిత్ర చాటిచెప్పింది.  తానీ దేశాలలో కొల్లగొట్టిన విపరీత లాభాలలో కొంత భాగాన్ని మరింత దోపిడీ చేయటానికి తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, లాభాల తరలింపు అంతమంటూలేని ప్రక్రియగా విస్తరించుకుంటూ పోతుంది.  మరింతగా దోపిడీని శాశ్వతం చేస్తుంది.  మనదేశాన్ని బలమైన, శక్తివంతమైన, స్వతంత్ర దేశంగా పునర్నిర్మించాలంటే విదేశీ పెట్టుడిని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోవటం మినహా మరో మార్గం లేదు. - తరిమెల నాగిరెడ్డి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good