ప్రపంచంలోని అతి పురాతన రాజ్యాలలో అరేబియా రాజ్యానికి ఎంతో పేరు ప్రతిష్ఠలు వున్నాయి. అరేబియా రాజ్యంలోని మహమ్మదీయులు పరమనిష్ఠాగరిష్టులేకాదు, ఆ రాజ్యంలో మహమ్మదీయ గురువులు ఎంతో మంది వుండేవారు.

వారిలో మాయాజాలాలు చేయగల మాంత్రికులు చాలామంది వున్నారు. అంతే కాదు, ఆ రాజ్యంలో వింతలకూ, విచిత్రాలకూ కొదువ వుండదు. ఆ రాజ్యంలోని వివిధ నగరాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నో విచిత్రాలు జరుగుతుంటాయి. ప్రజలు ఆసక్తికరంగా వీక్షిస్తుంటారు.

ఆ రాజ్యంలో ఎక్కువ భాగం ఎడారి ప్రాంతం కావడం వలన అక్కడ రక-రకాల వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు. కొంతమంది వర్తకులు ఒంటెలమీద సరకులను ఒక ప్రదేశం నుంచి మరో ప్రదేశానికి తీసుకుని పోయి అక్కడ అమ్ముకుంటూ ధనం సంపాదిస్తుంటారు....

పేజీలు : 112

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good