అష్టాదశ పురాణాలూ 'రుద్రాక్ష'ని యిల అభివర్ణించాయి.
''రుద్రాక్షను ధరించినవారు  తక్షణమే సర్వపాపముల నుండి విముక్తులగుదురు. ఏలనన, రుద్రాక్ష ములము నందు బ్రహ్మ, మద్య భాగమున విష్ణువు, ముఖమున రుద్రుడు, బెజ్జమునందు సర్వదేవతలు నివసించుచున్నారు" అని స్లోకార్ధము.
త్రిపురాసుర సంహార సందర్బమున రుద్రుని నేత్రముల నుండి జారిన భాష్పబిందువులే రుద్రక్షలుగా ఉద్భవించాయని' భారతీయ వేదం, పురాణ, ఇతిహాసాలేగాక, ప్రపంచంలోని అన్ని భాష, మత, ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలూ ప్రబోదిస్తున్నాయి.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good