ఈ పుస్తకంలో దొంగ - హుటలు యజమాని, డేగ, పిల్లి, ఆడపంది, దుప్పి, పసువులసల, కుందేళ్ళు దాని స్నేహితులు, కప్పలకు రాజు కావలి, సింహము, ఎద్దు, మడత, గుడ్లగూబ, మనుష్యుడు, బాలుడు, గాడిద, నక్క, కాకి, మనుష్యుడు, భూతం, నక్క, దోమలు, మేకల కాపరి, అడవి మేకలు, గాలి, సూర్యుడు, గుర్రం, వేటగాడు, దుప్పి, మనుష్యుడు, పాము, పిల్లి కన్య, సింహం, తోడేలు, నక్క, అడవిలో ఉండే గాడిద, సింహం, మొదలగు కథలు ఉన్నవి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good