ఆటపాటలతో అభినయ గేయాలు అనే ఈ పుస్తకం లో 250 గేయాలు పొడుపు కథలు . సామెతలు, గ్రామీణ ఆటలు, నీతి  కథలు ఉన్నాయి. ప్రాధమిక పాఠశాలలో 1,2 తరగతుల విద్యార్ధుల కోసం ఈ పుస్తకాన్ని అందిస్తున్నాం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good