'ఆధునిక యుగంలో కులవ్యవస్థ'' పుస్తకాన్ని సి.వి.గారు ప్రచురించి 35 సంవత్సరాలు దాటింది. కులవ్యవస్థ పుట్టుక, కొనసాగింపు, పరిష్కారం గురించి వర్గ దృక్పథంతో విశ్లేషించారు. 35 సంవత్సరాల క్రితం రాసినా నేటి పరిస్ధితులకు కూడా అద్దం పడుతుంది.

కులం పుట్టుక ఏ విధంగా అభివృద్ధి అయింది. కులానికి, కులతత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద&ఓయమాలు ఏయే రోజుల్లో జరిగాయి, అనే విషయాలను తన తొలిపలుకుల్లోనే వివరంగా రాశారు.

మొదటి అధ్యాయం 'గాంధీ-అంబేద్కర్‌'లో కులం పట్ల అంబేద్కర్‌కు, గాంధీకీ మధ్య ఉన్న భావాలను వివరించారు. అదేవిధంగా మతాల్లో కులవ్యవస్థ ఎలా వుంది. ఇతర దేశాల నుండి భారతదేశంలోకి వచ్చిన మతాలు కూడా కులాలను ఏ విధంగా ఇముడ్చకున్నాయో సి.వి. వివరిస్తారు.

కుల నిర్మూలనా? వివక్ష నిర్మూలన? అని ప్రశ్నించి దోపిడీ వ్యవస్ధతోపాటే కుల నిర్మూలన సాధ్యం అటూ ప్రస్తుత దశలో వివక్ష, దాడులు, అత్యాచారాలపై ఏ విధంగా పోరాడాలో చేప్తారు. ...

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good