షెర్లక్‌ హోమ్స్‌ పరిశోధనల క్రమంలో నాలుగు నవలలు, 65కు పైగా కథలు ఉన్నాయి.

ఇది హోమ్స్‌ పరిశోధనలలో మొదటి నవల. ఇందులోనే పాత్రల పరిచయం మొదటిసారిగా జరుగుతుంది.

Pages : 164

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good