1901 నుండీ ఇప్పటివరకూ సాహిత్యానికి నోబెల్‌ బహుమతులు పొందిన 14 మంది మహిళళ జీవిత విశేషాలు ఈ పుస్తకంలో పొందుపరిచారు.

Pages : 86

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good