శ్రీరంగం, తంజమా మణిక్కోయిల్, అని బిల్, కరంబనూర్, తిరువెళ్ళరై, తిరుప్పుళం పూతంగుడి, తిరుప్పేర్ నగర్, తిరువాదనూర్, తిరువళందూర్, శిరుపులియూర్, తిరుచ్చేరై, తలైచ్చంగణాన్మదియం తదితర ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్య క్షేత్రాల గురించి వివరించబడింది ఈ పుస్తకంలో.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good