మీ ఆత్మవిశ్వాసం ముందు ఏ శక్తి నిలువలేదు......
ఏ లక్ష్యాన్ని అయిన మీరు అవలీలగా సాధించగలరు....,
మీ మీద మీకున్న నమ్మకంతోనే
మిమ్మల్ని మీరు జయించగలరు...!
ఈ ప్రపంచంలో విజేతగా రాణించగలరు....!
మిమ్మల్ని విజయపధంలో నడిపించేందుకు…
ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు పురోగమించేందుకు...
ప్రముఖ కెరీర్ కౌన్సెలర్ కుమారి దుర్గ గారు
విజయసుత్రాలు మేళవింపు
ఆరోగ్య సూత్రాలు గుభలింపు ...
101 కెరీర్ టిప్స్... 21 హెల్త్ టిప్స్....
చదవండి!
పాటించండి !
మీ విజయానికి
మీరే సారధులు ...!
ఎవరు ఆపలేరు....!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good